3, “Kap. Dimitar Spisarevski” str., Sofia 1592
0700 1 49 49
sales@vemtechnology.eu

Политика на поверителност „Transinfo град Добрич“

НачалоПолитика на поверителност „Transinfo град Добрич“

Политика за поверителност*

*Find english translation below.

I. Въведение

Тази Политика за поверителност („Политика“) описва как събираме, използваме, споделяме и защитаваме информацията, която ни предоставяте, когато използвате нашето мобилно приложение „Transinfo град Добрич“ за Android и iOS, свързано с уебсайта https://traffic.dobrich.bg („Приложение“), както и нашия уебсайт. Тази Политика също така обяснява вашите права за достъп, коригиране и изтриване на вашата информация.

II. Информация, която събираме

Когато използвате нашето приложение, ние може да съберем следните видове информация:

А. Лична информация

Ние събираме лична информация, която доброволно предоставяте чрез попълване на формуляри в нашето приложение или чрез друга комуникация с нас. Това може да включва вашето име, имейл адрес, телефонен номер и всякаква друга информация, която предоставите доброволно.

Б. Данни за използване

Можем да събираме данни за използването, които включват информация за взаимодействието ви с нашето приложение, като страници, които сте посетили, функции, които сте използвали, и търсения, които сте извършили. Ние събираме тези данни за използване с помощта на различни технологии, включително бисквитки, лог файлове и инструменти за анализ.

В. Местоположение

Нашето приложение може да получи достъп и да съхрани информация за вашето местоположение, като например GPS координати или близки Wi-Fi мрежи, с ваше съгласие.

III. Как използваме събраната информация

Използваме информацията, която събираме за следните цели:

А. Да предоставяме и подобряваме нашето приложение и свързания с него уебсайт;

B. Да персонализираме вашия опит с нашето приложение и уебсайт чрез показване на съдържание и предложения, съобразени с вашите интереси;

C. Да комуникираме с вас чрез имейл, включително за актуализации, новини и промоционални оферти;

D. Да обработваме заявките и запитванията, които получаваме от вас;

E. Да предотвратяваме потенциални рискове за сигурността и да поддържаме безопасността на нашето приложение, уебсайт и свързани услуги.

IV. Споделяне на информация

Ние не продаваме, търгуваме или даваме под наем вашата лична информация на трети страни. Можем обаче да споделим вашата лична информация със следните страни:

A. Наши доверени партньори, доставчици на услуги и контрагенти, които работят от наше име;

B. Когато се изисква от закона или в отговор на законова заповед или призовка;

° С. В случаите, когато смятаме, че разкриването е необходимо за защита на нашите права, собственост или безопасност или тези на трети страни;

Г. При извършване на корпоративни транзакции, като сливания, придобивания, продажби на активи или финансиране.

V. Вашите права относно вашата информация

Имате определени права във връзка с вашата лична информация, включително:

А. Право на достъп – Можете да поискате достъп и да получите копие от вашата лична информация;

B. Право на коригиране – Ако откриете, че вашата лична информация е неточна или непълна, можете да поискате тя да бъде коригирана;

C. Право на изтриване – Можете да поискате личните ви данни да бъдат изтрити, освен ако не сме задължени да ги запазим поради правни изисквания или законни основания за съхраняването им;

Г. Право на ограничаване на обработката – Можете да поискате да ограничим обработката на вашата лична информация при определени обстоятелства;

Д. Право на възражение срещу обработването – Можете да възразите срещу обработването на вашата лична информация, особено за директен маркетинг;

Е. Право на преносимост на данните – Вие имате правото да получите вашите лични данни в структуриран, широко използван и машинно четим формат, или да поискате те да бъдат директно предадени на друг администратор, когато е технически осъществимо.

VI. Бисквитки

Нашето приложение използва бисквитки, които са малки файлове, поставени на вашия компютър, за да подобрят вашето изживяване. Можете да конфигурирате браузъра си да откаже бисквитки, но това може да повлияе на функционалността на нашето приложение.

VII. Сигурност на данните

Ние прилагаме подходящи организационни и технически мерки за защита на вашата лична информация срещу неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Въпреки че не можем напълно да гарантираме сигурността на вашата лична информация, ние правим всичко възможно, за да защитим вашата информация.

VIII. Промени в тази Политика

Можем да актуализираме тази Политика от време на време, за да отразим промени в нашите практики за поверителност. Ще публикуваме промените на нашия уебсайт, така че моля, проверявайте често за актуализации.

IX. Контакт с нас

Ако имате въпроси или притеснения относно нашата Политика за поверителност или искате да упражните правата си върху вашата лична информация, моля, свържете се с нас на dobrich@dobrich.bg или +35958602724.

 

PRIVACY POLICY
I. Introduction

This Privacy Policy („Policy“) describes how we collect, use, share, and protect the information you provide when using our mobile application „Transinfo град Добрич“ for Android and iOS, connected to the website https://traffic.dobrich.bg („Application“), as well as our website. This Policy also explains your rights to access, correct, and delete your information.

II. Information We Collect

When using our application, we may collect the following types of information:

A. Personal Information

We collect personal information that you voluntarily provide by filling out forms in our application or through other communication with us. This may include your name, email address, phone number, and any other information you choose to provide.

B. Usage Data

We may collect data about your interaction with our application, such as pages you visit, features you use, and searches you perform. We collect this usage data using various technologies, including cookies, log files, and analytics tools.

C. Location Information

Our application may access and store information about your location, such as GPS coordinates or nearby Wi-Fi networks, with your consent.

III. How We Use Collected Information

We use the information we collect for the following purposes:

A. To provide and improve our application and the associated website;

B. To personalize your experience with our application and website by displaying content and recommendations tailored to your interests;

C. To communicate with you via email, including updates, news, and promotional offers;

D. To process your requests and inquiries;

E. To prevent potential risks to the security and maintain the safety of our application, website, and related services.

IV. Sharing of Information

We do not sell, trade, or rent your personal information to third parties. However, we may share your personal information with the following parties:

A. Trusted partners, service providers, and subcontractors who work on our behalf;

B. When required by law or in response to a legal request or summons;

° С. In cases where we believe disclosure is necessary to protect our rights, property, or safety, or the rights, property, or safety of others;

Г. In connection with corporate transactions, such as mergers, acquisitions, asset sales, or financing.

V. Your Rights Regarding Your Information

You have certain rights regarding your personal information, including:

A. Right to Access – You can request access to and receive a copy of your personal information;

B. Right to Correct – If you discover that your personal information is inaccurate or incomplete, you can request that it be corrected;

C. Right to Delete – You can request that your personal information be deleted, unless we are required to retain it by law or legitimate business reasons;

Г. Right to Restrict Processing – You can request that we limit the processing of your personal information under certain circumstances;

Д. Right to Object to Processing – You can object to the processing of your personal information, particularly for direct marketing purposes;

Е. Right to Data Portability – You have the right to obtain your personal information in a structured, commonly used, and machine-readable format, or to request that it be directly transmitted to another administrator, if technically feasible.

VI. Cookies

Our application uses cookies, which are small files stored on your device, to improve your experience. You can configure your browser to refuse cookies, but this may affect the functionality of our application.

VII. Security of Your Data

We implement appropriate organizational and technical measures to protect your personal information against unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction. Despite our efforts, we cannot guarantee the complete security of your personal information.

VIII. Changes to This Policy

We may update this Policy from time to time to reflect changes in our practices for privacy. We will publish the updated Policy on our website, so please check back regularly.

IX. Contact Us

If you have questions or concerns about our Privacy Policy or want to exercise your rights regarding your personal information, please contact us at dobrich@dobrich.bg or +35958602724.